Zmluvné podmienky

Podmienky pre uchádzačov

Uchádzač musí byť v čase svojho pobytu v zahraničí študentom strednej školy na Slovensku alebo jej čerstvým absolventom. Priemer známok z vysvedčení za posledné tri roky nesmie byť horší ako 2,8 a na vysvedčení z posledných troch rokov nesmie byť známka 5. Absolvovanie ELTiS testu z angličtiny, ktorého výsledok musí byť minimálne 50 bodov, je povinné pre všetkých študentov a známka z anglického jazyka nesmie byť horšia ako 3. Úroveň znalosti cudzieho jazyka sa taktiež posudzuje na základe krátkeho telefonického rozhovoru so zamestnancom EF.

Študenti cestujúci do USA nemôžu byť držiteľmi J-víza alebo vlastniť americký pas.

V prípade, že uchádzač po prijatí do programu, či už pred odchodom alebo počas pobytu, prestane spĺňať podmienky pre prijatie do programu, vyhradzujeme si právo zrušiť účasť v programe alebo ju prerušiť a stanoviť dodatočné podmienky na nápravu s tým, že ak nedôjde k ich spl­neniu, bude účasť na programe zrušená. V takom prípade uchádzač stráca nárok na vrátenie tej časti ceny zájazdu, ktorú už zaplatil, a na druhej strane je povinný doplatiť len časť ešte nezaplatenej ceny, ktorá už mu bola riadne vyfakturovaná. Ak sa v tejto zmluve spomína slovo pobyt, myslí sa tým pobyt „Školský rok na strednej škole v zahraničí“.

 

Cena programu a príplatky

Všetky údaje a ceny sú stanovené na základe výmenného kurzu zo dňa 14.12.2015 V prípade, ak sa tento kurz zmení v čase obstarania jednotlivých služieb pobytu alebo ak sa oproti cenám aktuálnym k uvedenému dátumu zmenia ceny jednotlivých služieb, tvoriacich variabilné vedľajšie zložky služieb Vášho pobytu (ceny pohonných hmôt a ceny spojené so zabezpečovanými službami dopravy) má obstarávateľ Vášho pobytu právo uskutočniť tomu prislúchajúce alikvótne zmeny ceny v dôsledku zmeny kurzu, cestovných nákladov a nákladov na pohonné hmoty. V prípade zníženia alebo zvýšenia ceny na základe uvedených dôvodov, musí byť uchádzač o tejto zmene informovaný. Zmeny cien sa môžu uskutočniť najneskôr do 21 dní pred odchodom. Od 20. dňa pred odchodom sa ceny nemôžu zmeniť. O prípadných zmenách a výške doplatku budete informovaní prostredníctvom Vašej agentúry najneskôr v uvedenej lehote. Obstarávateľ zájazdu má právo rozhodnúť sa, do akej miery premietne kurzové rozdiely a/alebo zvýšenie nákladov do úpravy ceny, takáto úprava sa však môže vykonať maximálne o zvýšenie nákladov v mene EUR v dôsledku zmeny kurzu a v dôsledku zvýšenia nákladov na pohonné hmoty a služby spojené s dopravou, za predpokladu dodržiavania pravidiel pre takúto úpravu ceny platných vo Vašej domovskej krajine. Takáto úprava ceny nie je dôvodom pre zrušenie pobytu. V prípade, že sa celková cena zvýši o viac ako 10% celkovej ceny za pobyt, má uchádzač právo odstúpiť od zmluvy a v takom prípade mu budú vrátené všetky uhradené poplatky s výnimkou registračného poplatku.

 

Spôsob platby

Pre školský rok 2017/2018 platia vyššie uvedené ceny, ktoré sú splatné v troch splátkach. Prvá splátka tvorí 10% celkovej ceny a registračný po­platok vo výške 189,- EUR a je splatná do siedmich dní od prijatia do pro­gramu, ďalšie dve splátky po 45% z celkovej ceny sú splatné nasledovne: pre pobyty začínajúce v januári 2017 je druhá splátka splatná do 15.8.2016 a tretia splátka splatná do  15.11.2016. Pre pobyty začínajúce v auguste/septembri 2017 je druhá splátka splatná 28.2.2017 a tretia splátka splatná do 20.6.2017 a pre pobyty začínajúce v januári 2018 je druhá splátka splatná 15.8.2017 a tretia splátka splatná  15.11.2017. Na úhradu všetkých splátok Vám bude včas zaslaná príslušná faktúra. Registračný poplatok vo výške 189- EUR, ktorý sa platí v rámci prvej platby, je nenávratný aj pre prípad predčasného ukončenia Zmluvy, resp. aj pre prípad, že po oznámení o prijatí na pobyt sa rozhodnete tohto sa nezúčastniť, a kryje náklady spojené s realizáciou procesu zaradenia uchádzača do pro­gramu. Pre pobyty v USA zabezpečuje agentúra tiež platbu SEVIS fee (po­platku spojeného s vydávaním víz do USA), ktorého refakturácia bude súčasťou poslednej faktúry pred odchodom na pobyt. V prípade odstúpenia od zmluvy pred vystavením poslednej faktúry, alebo potom, ako bol SEVIS fee za Vás už uhradený, Vám tento poplatok bude vyúčtovaný spolu so storno poplatkom za zrušenie pobytu.

 

Zmena programu

Vyhradzujeme si právo: a) určiť leteckú spoločnosť, trasu letu a odlet pre všetky programy, b) zrušiť program, pokiaľ sa nedosiahne potrebný počet uchádzačov do 4 mesiacov pred plánovaným odchodom, c) zmeniť provizórny termín odchodu a určiť konečný termín odchodu a príchodu.

 

Ako sa prihlásiť?

Prihlášku je možné poslať poštou, faxom alebo emailom. Po obdržaní prihlášky pozveme uchádzača na nezáväzný pohovor a taktiež od nás obdrží kompletné prihlasovacie formuláre. Po pohovore a po odovzdaní vyplnených prihlasovacích formulárov, EF rozhodne o prijatí uchádzača do programu. V prípade, ak študent po pohovore nebude mať záujem zúčastniť sa programu a písomne na konci pohovoru požiada, aby sa jeho prihláška ďalej nepo­sudzovala, nevzniknú mu žiadne ďalšie náklady. Prihláška, ktorej súčasťou sú tieto zmluvné podmienky, ktorých aktuálne znenie ku dňu podania prihlášky nájdete na internete na internetovej stránke http://www.jazykovepobyty.sk/skolsky-rok-podmienky.html, sa stáva pre Vás záväznou momentom vypl­nenia a doručenia do našej kancelárie. Pre obstarávateľa je zmluva záväzná doručením oznámenia o prijatí uchádzača do programu. Týmto momen­tom nadobúda platnosť a účinnosť zmluva medzi Vami a obstarávateľom Školského roku v zahraničí.

 

Cestovné a zdravotné poistenie ERIKA

Uzatvorenie kompletného cestovného a zdravotného poistenia je povinné. EF odporúča balík ERIKA, významného medzinárodného poskytovateľa poistenia, ktorý pokrýva: lie­čebné náklady, odcudzenie majetku, zodpovednosť za škodu, právne náklady, úra­zové poistenie, zabezpečenie prevozu do Slovenskej Republiky a poistenie batožiny v rozsahu podľa poistných podmienok poisťovacej spoločnosti Erika Travel In­surance, Strandvägen 13B, PO Box 55569, SE-102 04 Stockholm, Švédsko. Pokrytie nasledovných udalostí je nevyhnutné pre účasť v programe: Poistenie povinného ručenia min. $125.000 (pre pobyt v USA min. $500.000) Liečebné náklady min. $75.000 Prevoz do vlasti min. $15.000 Prevoz telesných pozostatkov v prípade úmrtia min. $10.000.

Poisťovacia spoločnosť ERIKA nevykonáva činnosť na území SR v zmysle zákona č. 186/2009 z.Z o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, a preto táto spoločnosť nie je registrovaná v SR. ERIKA poistenie predstavuje skupinové zdravotné poistenie pre študentov študujúcich v zahraničí, a nie je voľne dostupné a predajné pre bežného spotrebiteľa. Je možné ho zakúpiť výlučne spolu so zahraničným pobytom.

 

Športové pripoistenie

EF kompletné cestovné poistenie, tak ako ani iné komerčné poistenia, nezahŕňa poistenie niektorých rizikových športov ako aj tréningov alebo súťaží v mimoškol­ských kluboch. Ak sa plánuješ zapojiť aj do takýchto aktivít, odporúčame Ti za­bezpečiť si i športové pripoistenie. S ním si môžeš užiť všetky aktivity a športy bez obáv a starostí.

 

Všetky typy poistenia musia byť skontrolované a schválené fir­mou EF

Uchádzač musí predložiť doklad poistnej zmluvy s dostatočným poistným krytím najneskôr do 1. mája (pre pobyty, ktoré začínajú v lete) a do 1. novembra (pre pobyty začínajúce v januári) vo forme oficiálneho formulára “EF High School Year Abroad Proof of Insurance”. Tento formulár obdržíte pri prihlásení sa do programu spolu so splatnoisťou druhej faktúry za pobyt. V prípade, že uchádzač zašle formulár až po uve­denom termíne, nebude tento akceptovaný.

Poistenie uchádzača nesmie byť spoločné s poistením rodičov a musí pokrývať zdravotné poistenie a dodatočné cestovné poistenie. Vyhradzujeme si právo odmietnuť poistenie, ktoré nespĺňa vyššie uvedené minimálne poi­stné krytie.

V prípade, že najneskôr ku stanovenému dňu neobdržíme žiadny doklad o poistení, vyhradzujeme si právo odstúpiť od zmluvy a zrušiť prijatie uchádzača do programu.

Ak uchádzač nepredloží v uvedených termínoch doklady o poistení má EF právo ho bezodkladne na náklady uchádzača poistiť a uzavrieť mu poistnú zmluvu ERIKA.

Okrem predpísaného cestovného a zdravotného poistenia, môžu niektoré destinácie požadovať dodatočné poistenie (napr. poistenie stanovené State Department v USA). Tieto sa nachádzajú v pra­vidlách programu konkrétnej krajiny.

Ak je uchádzač oprávnený šoférovať vo svojej hosťovskej krajine a plánuje túto možnosť využiť, musí si zakúpiť dodatočné povinné poistenie vodiča po príchode do svojej hosťovskej krajiny. Pre pobyt v USA je povinné poiste­nie Erika, iné zdravotné poistenie nie je partnerom v USA akceptované. Ak sa študent plánuje zúčastňovať športových aktivít, odporúčame aj dodatočné športové poistenie.

Vreckové a iné osobné výdavky , napr. voliteľné výlety organizované EF alebo miestnymi inštitúciami, SIM karty, poistenie, vreckové, cestovné náklady z a do školy, obed v škole, školská uniforma, školské knihy a poplatky za školské aktivity, aktivity vo voľnom čase, oblečenie, hygienické potreby, členstvá v kluboch a pod. nie sú zahrnuté v cene kurzu.

 

Dodatočné náklady

a) Jazykový a kultúrny tábor (dobrovoľné)- Uchádzač sa môže zúčastniť prípravného kurzu/prípravného tábora v trvaní 10-14 dní, ktorý ponúkame v hosťovskej krajine pred začiatkom pobytu (viac informácií nájdete v katalógu EF Rok na strednej škole v zahraničí). Pod­mienkou na otvorenie prípravného kurzu je minimálny počet uchádzačov. Vyhradzujeme si právo zmeniť dátum, dĺžku a miesto konania tábora. Takáto úprava nie je dôvodom pre zrušenie pobytu. V prípade, že má uchádzač záujem o tento tábor, musí vyplniť dodatočné formuláre, ktoré mu/jej zašleme spolu so zmluvou. Tieto musí podpísať nie len uchádzač, ale aj jeho rodičia/zákonný zástupca a dodať nám na pobočku.

Po potvrdení prijatia do tábora je potrebné uhradiť 10% z ceny za tento tábor buď so splátkou za školský rok alebo samostatne v priebehu 14 dní od potvr­denia prijatia do tábora. Zvyšnú časť ceny je potrebné uhradiť spolu s po­slednou splátkou.

EF negarantuje účasť na jazykovom a kultúrnom tábore. Najmä však vtedy, ak týždeň pred začiatkom tábora nie je potvrdená hosťovská rodina. V takom prípade budú náklady na tábor klientovi vrátené. Táto zmena nepredstavuje dôvod na odstúpenie z programu.

b) Výber regiónu (dobrovoľné)- Za príplatok ponúkame možnosť umiestnenia do Vami vybraného regiónu v hosťovskej krajine. Príplatok je potrebné uhradiť spolu s prvou splátkou. Cena za túto službu v USA je 745,-eur a vo Veľkej Británii a Írsku 535,-eur. Výber regiónu však nie je garantovaný. Bližšie informácie nájdete pri popise konkrétnej destinácie alebo v pobočke Jazykové pobyty s.r.o. V prípade, že sa nepodarí nájsť hosťovskú rodinu vo Vami vybranom regióne, bude Vám tento príplatok vrátený. V USA je možnosť umiestnenia do Vami vybraného regiónu iba pre programy začínajúce v lete.

c) Výber štátu v USA (dobrovoľné)- Za príplatok 1075,-eur taktiež ponúkame možnosť umiestnenia do Vami vybraného štátu. Príplatok je potrebné uhradiť spolu s prvou splátkou. Výber štátu však nie je garantovaný. V prípade, že sa nepodarí nájsť hosťovskú rodinu vo Vami vybranom štáte, bude Vám tento príplatok vrátený. V USA je možnosť umiestnenia do Vami vybraného štátu iba pre programy začínajúce v lete.

d) Odstúpenie od zmluvy

Uchádzači majú právo odstúpiť od zmluvy aj bez udania dôvodu pro­stredníctvom písomného oznámenia pri zaplatení nižšie uvedených storno poplatkov. Za osobitný poplatok vo výške 349  Euro splatný s 1. faktúrou za pobyt je možné dojednať si osobitnú možnosť odstúpiť od zmluvy pre prípady, ak sa zdravotný stav uchádzača po uzavretí zmluvy stane nezlučiteľným s účasťou na pobyte alebo ak dôjde k úmrtiu jeho rodiča alebo iného zákonného zástupcu alebo súrodenca, bez storno poplatku. Táto oso­bitná možnosť je dojednaná zaplatením daného poplatku. Zdravotný stav uchádzača sa po uzavretí zmluvy stane nezlučiteľným s účasťou na pobyte, ak po uzavretí zmluvy nastane taká zmena v zdravotnom stave uchádzača, ktorá spôsobí, že v prípade účasti uchádzača na danom pobyte by mohol byť ohrozený život uchádzača, zdravotný stav uchádzača na pobyte by mohol vylučovať alebo významne sťažovať naplnenie cieľa pobytu (vzdelávanie), účasťou na pobyte by mohlo dôjsť k ďalšiemu trvalému zhoršeniu zdravotného stavu uchádzača, uchádzač je dlhodobo hospitalizo­vaný a je predpoklad, že hospitalizácia alebo nevyhnutná následná rekonva­lescencia, ktorú nie je možné vykonávať v mieste pobytu, alebo je ju možné vykonávať len s ťažkosťami alebo neprimeranými finančnými nákladmi, by mala trvať aj v čase pobytu, zmenený zdravotný stav uchádzača na pobyte si vyžaduje liečbu, ktorá by v mieste pobytu ne­bola plne hradená z poistného a náklady na ňu nekryté poistným plnením by prekročili 30% z ceny pobytu. Uvedenú zmenu zdravotného stavu musí potvrdiť revízny lekár agentúry. V prípade, ak po dojednaní a zaplatení tohto poplatku nastane daný dôvod pre odstúpenie a uchádzač z tohto dôvodu od zmluvy odstúpi, budú uchádzačovi navrátené všetky ním dovtedy zapla­tené poplatky okrem tohto poplatku a registračného poplatku. Odstúpenie od zmluvy musí byť agentúre Jazykové pobyty s.r.o. oznámené v písomnej forme (listom), pričom v odstúpení musí byť dôvod odstúpenia jednoznačne určený. K odstúpeniu od zmluvy je potrebné priložiť doklad preukazujúci exi­stenciu dôvodu odstúpenia (písomné potvrdenie posudzujúceho lekára/úmrtný list), ktorý musí byť doručený najneskôr v deň odstúpenia od zmluvy. Ak nebol dojednaný daný osobitný dôvod pre odstúpenie, alebo ak tieto oso­bitné dôvody dojednané boli, ale nejde o niektorý z uvedených dôvodov, má pre prípad odstúpenia od zmluvy zo strany uchádzača obstarávateľ pobytu právo ponechať si, resp. požadovať úhradu iba registračného poplatku, oso­bitného poplatku za možnosť odstúpiť od zmluvy vo vyššie uvedených dôvo­doch (ak bol dojednaný) a storno poplatkov uvedených nižšie.

 

Odstúpenie od zmluvy, vrátenie peňazí

Uchádzači majú právo odstúpiť od zmluvy aj bez udania dôvodu pro­stredníctvom písomného oznámenia. Vyhradzujeme si právo, účtovať na­sledovné storno poplatky:

a) 180 a viac dní pred prvým možným termínom odchodu na pobyt: 15% ceny programu,

b) 180 – 91 dní pred prvým možným termínom odchodu na pobyt: 30% celko­vej ceny programu (cena programu a dodatočné poplatky, ako sú poiste­nie, jazykový a kultúrny tábor, poistenie pre prípad odstúpenia od zmluvy v prípade ochorenia, výber regiónu)

c) 90 – 61 dní pred prvým možným termínom odchodu na pobyt: 55% celko­vej ceny programu (cena programu a dodatočné poplatky, ako sú poiste­nie, jazykový a kultúrny tábor, poistenie pre prípad odstúpenia od zmluvy v prípade ochorenia, výber regiónu)

d) 60 – 15 dní pred prvým možným termínom odchodu na pobyt: 80% celko­vej ceny programu (cena programu a dodatočné poplatky, ako sú poiste­nie, jazykový a kultúrny tábor, poistenie pre prípad odstúpenia od zmluvy v prípade ochorenia, výber regiónu)

e) od 14. dňa pred prvým možným termínom odchodu na pobyt: 100% celko­vej ceny programu (cena programu a dodatočné poplatky, ako sú poiste­nie, jazykový a kultúrny tábor, poistenie pre prípad odstúpenia od zmluvy v prípade ochorenia, výber regiónu).

Nárok na vrátenie peňazí zaniká v prípade:

1. ak uchádzač poruší všeobecné zmluvné podmienky, EF pravidlá (Ru­les and Regulations) alebo zákon (Slovenskej republiky alebo hosťovskej krajiny),

2. ak uchádzač nesplní vízové podmienky do prvého možného termínu začiatku kurzu,

3. ak je uchádzač donútený zrušiť svoju účasť na programe z predpokladaných alebo nepredvídaných okolností (s výnimkou iba v prípade, že poplatok – osobitý dôvod odstúpenia od zmluvy zdravotných dôvodov alebo smrti, bol uhradený),

4. ak sa vyskytnú niektoré zo zmien, ktoré sú uvedené vyššie v odseku „Zmena programu.“

V prípade, že je uchádzač poslaný domov skôr z programu, nebude mu umožnené cestovať do inej destinácie v rámci programu Rok alebo polrok na strednej škole v zahraničí. To sa týka aj účastníkov programu 2-v-1

f) Náklady na nadváhu batožiny počas leteckej prepravy si uchádzač hradí sám.

 

Prvé možné najskoršie termíny začiatku /reálne začínajú po týchto termínoch/:

Hosťovská krajina

Začiatok leto 2017

Začiatok zima 2018

USA

15. Júl 2017

1. Január 2018

Veľká Británia

15. August 2017

1. Január 2018

Írsko

15. August 2017

Skutočný dátum začiatku sa určí neskôr a môže sa odlišovať od hore uve­deného dátumu. Skutočný dátum pre jazykový a kultúrny tábor môže tiež začínať pred stanoveným dátumom. V krajnom prípade sa môže začínať pobyt v septembri.

 

Informácie k pobytu (Vízum a zdravotné osvedčenie)

Každá hosťovská krajina má svoje vlastné vízové predpisy. Organizácia EF v spolupráci so svojim zástupcom na Slovensku, Vám poskytne bližšie in­formácie ako aj všetky potrebné formuláre a inštrukcie na získanie víz. Študent a jeho rodič/zákonný zástupca je zodpovedný za vybavenie a zaplatenie víz (a akýchkoľvek vízových poplatkov) na príslušnej ambasáde/konzuláte. Všetci študenti musia mať vyplnený zdravotný formulár poskytnutý našou agentúrou a taktiež mu­sia mať cestovný pas, ktorý je platný ešte 6 mesiacov po návrate domov. Uchádzač je povinný poslať nám kópiu pasu do 1. apríla 2017 (pre pobyty začínajúce v lete) a do 1. októbra 2017 (pre pobyty začínajúce v zime).

EF nepreberá zodpovednosť za stratu alebo krádež osobných predme­tov počas pobytu.

 

Zdravotný preukaz a očkovania

Uchádzač musí absolvovať zdravotnú prehliadku ešte pred začiatkom pobytu a predložiť EF zástupcovi na Slovensku zdravotné osvedčenie, ktoré vyplní a podpíše praktický lekár na Slovensku. Toto zdravotné osvedčenie „Certificate of Health“ Vám zašleme a je k dispozícii aj na osobnej stránke uchádzača My EF.

Uchádzač sa zaväzuje predložiť toto osvedčenie bezprostredne po prijatí do programu. Až po obdržaní vyplneného osvedčenia môžeme začať s výbe­rom hosťovskej rodiny.

Vyhradzujeme právo zrušiť prijatie študenta do programu, u ktorého sa vy­skytne zdravotný problém, ktorý by mu mohol znemožniť účasť na pro­grame.

Očkovania, ktoré sú predpísané v konkrétnych krajinách, štátoch alebo na škole v hosťovskej krajine sú povinné pre všetkých študentov.

Chybné alebo nepresné údaje ohľadom psychického a fyzického stavu uchádzača môžu ohroziť prijatie do programu alebo pokračovanie v pro­grame. Uchádzač je preto povinný okamžite nás upovedomiť v prípade, že došlo k zmene psychického a fyzického stavu uchádzača po uzatvorení zmluvy a pred plánovaným začiatkom pobytu.

 

Pravidlá a pokyny pre účasť na programe

EF má vlastné pravidlá a pokyny, ktoré musia dodržiavať všetci účastníci programu a slúžia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany žiakov. Tieto pravidlá a pokyny Vám budú poskytnuté v rámci nezáväzného prijímacieho pohovoru, kde sa budete mať možnosť s nimi bližšie oboznámiť. Taktiež ich nájdete na osobnej stránke uchádzača My EF. Tieto pravidlá a predpisy obdrží každý žiak a rodič/právny zástupca a musí ich akceptáciu potvrdiť svojím podpisom a odoslať do EF, resp. agentúre v SR. Všetci účastníci sú tiež povinní dodržovať federálne, štátne a miestne zákony v príslušnej hosťovskej krajine. Okrem toho sa uchádzač zaväzuje riadiť sa nariade­niami a pokynmi miestneho zástupcu a spolupracovníka EF v hosťovskej krajine. EF si vyhradzuje právo predčasne ukončiť program študenta, pokiaľ dôjde k porušeniu týchto pravidiel a pokynov, taktiež aj pri porušení záko­nov hosťovskej krajiny. S tým vzniknuté dodatočné náklady prevezme uchádzač. Komunikácia medzi Vami a obstarávateľom pobytu a agentúrou sa spravidla bude uskutočňovať elektronicky, preto je nevyhnutné, aby ste si zabezpečili funkčnosť Vašej e-mailovej schránky a pravidelne (aspoň každý druhý deň) kontrolovali jej obsah. Na Vami zvolenú e-mailovú adresu Vám budeme zasielať aktuálne informácie ohľadom Vášho pobytu. O svojej hosťovskej rodine budete informovaní pred Vašim odchodom, v krajnom prípade to môže byť aj pár dní pred odchodom. Niektoré informácie Vám budú zasie­lané v jazyku hosťovskej krajiny, na vyžiadanie Vám zašleme slovenský preklad respektíve zhrnutie v slovenskom jazyku. Ak sa počas pobytu vyskytne nejaký problém, ste povinní kontaktovať miest­neho EF koordinátora a ak na mieste nedôjde k zjednaniu nápravy, spísať s ním protokol o vytýkaných nedostatkoch, ktoré neboli na mieste odstránené alebo s odstraňovaním ktorých Vám vznikli dodatočné náklady a tento protokol predložiť najneskôr bez zbytočného odkladu po Vašom návrate obstarávateľovi pobytu alebo Vašej agentúre spolu s reklamáciou.

Orientačné stretnutie– Jazykové pobyty s.r.o organizujú 2x do roka pravidelné stretnutia v Bratislave, kde Vás pozveme a budeme informovať o ďalších detailoch a pravidlách pobytu. Na tomto stretnutí odporúčame účasť študenta aj rodiča, nakoľko takéto stretnutie je povinné.

 

Uznanie vzdelávania počas pobytu vo Vašej škole na Slovensku

EF nemá štatút jazykovej školy ani iný certifikát, na základe ktorého by mohlo potvrdzovať výsledky Vášho vzdelávania v zahraničí, preto nemôže vystaviť známky z predmetov absolvovaných v zahraničí alebo vystaviť vysvedčenie. Účastník musí sám požiadať školu v hosťovskej krajine o vystavenie vysvedčenia alebo potvrdenia známok a záležitosť uznania daného absolvovaného vzdeláva­nia v rámci jeho školy.

 

Zmluva a vypovedanie zmluvy

Program Rok alebo polrok na strednej škole začína odletom a končí príletom. V prípade, že sa uchádzač rozhodne predĺžiť pobyt mimo hosťovskú rodinu, ktorú vybral obstarávateľ programu, skončí program spolu s ukončením pobytu v hosťovskej rodine alebo najneskôr 14 dní po poslednom dni v škole.

Pobyt sa uskutoční, pokiaľ sa prihlási do programu min. 40 medzinárodných uchádzačov. Vyhradzujeme si právo zrušiť program v prípade, že sa neprihlási dostatočný počet uchádzačov. V takomto prípade Vás budeme informovať najne­skôr 2 mesiace pred začiatkom pobytu a ponúkneme Vám alternatívu. V prípade, že sa rozhodnete túto alternatívu nevyužiť, vrátime Vám všetky poplatky.

 

Reklamácie/Zmeny

EF nemôže prevziať zodpovednosť za udalosti mimo svojich kompetencií. Pod tieto spadajú prírodné živly, vojny, teroristické útoky, štrajky a zmeny v záko­noch. V prípade reklamácie ste povinný písomne v priebehu 10 dní od zistenia skutočnosti upovedomiť EF a to: pokiaľ nezodpovedá štruktúra pobytu zmluvne stanoveným podmienkam, alebo sa vyskytnú nezrovnalosti oproti zmluve resp. iným dohodnutým pravidlám. V prípade zanedbania oznamovacej povinnosti môže byť toto považované ako spolu zavinenie. Zanedbanie oznamovacej povinnosti nemá vplyv na záručné plnenie. V prípade opodstatnenej reklamácie, pokiaľ sa nejedná iba o zanedbateľný nedostatok, sa bude EF snažiť v rámci stanoveného času poskytnúť nápravu. Pokiaľ si sami zadovážite nápravu, urobíte tak na vlastné náklady a vlastné nebezpečenstvo. V prípade vecnej škody a majetkovej ujmy, avšak nie v prípade ublíženia na zdraví, v dôsledku neplnenia alebo nedostatočného plnenia zodpovedá EF iba v prípade hrubého zavinenia. V prípade ublíženia na zdraví, smrti, zranenia a ochorenia ako následok nesplnenia zmluvy, zodpo­vedá EF v prípade, ak EF alebo iný poskytovateľ služby obstaranej EF toto za­vinil. V prípade vecnej škody a majetkovej ujmy v dôsledku neplnenia alebo nedostatočného plnenia zodpovedá EF v prípade ľahkej nedbalosti za spôsobenú škodu do výšky skutočnej Škody, maximálne však do výšky dvojnásobku ceny za program. EF nezodpovedá, resp. nie je povinná nahradiť akékoľvek ďalšie nároky, najmä nároky na náhradu sekundárnej škody, ujmy či ušlého zisku.

Rozsah obstarávaných služieb

Súčasťou týchto všeobecných podmienok, najmä čo sa týka informácií o jednot­livých pobytoch, ubytovaní, strave, doprave, termínoch, cenách a ostatných in­formácií, z ktorých vyplývajú obstarávateľovi určité záväzky, sú aj informácie, ktoré sa nachádzajú v katalógu a na internetovej stránke sprostredkovateľa a EF, pričom platí, že v prípade rozporov sa za aktuálne a zaväzujúce považujú informácie uvedené na internetovej stránke sprostredkovateľa. EF si vyhradzuje právo tieto podmienky meniť aj v priebehu roka, preto je nevyhnutné, aby ste sa ešte pred vyplnením a odoslaním kompletnej prihlasovacej dokumentácie oboznámili s aktuálnymi informáciami zverejnenými na internete. 

 

EF rok na strednej škole

Obstarávateľom EF Roku na strednej škole v zahraničí a Vašim zmluvným partne­rom je EF Educational Foundation for Foreign Study Ltd., Haldenstr. 4, CH-6006 Luzern, Švajčiarsko. (IČO CH-100.3.018.721-9) Obstarávateľ pobytu môže byť v tejto zmluve označený aj len ako „EF“.

EF neručí za tlačové chyby v katalógu a v zmluvných podmienkach.

 

Ochrana osobných údajov

EF ako aj Vaša agentúra si plne uvedomujú dôvernosť a citlivosť Vašich osobných údajov, ktoré im v rámci procesu prijímania a registrácie na pobyt a následnej účasti na pobyte sprístupníte. EF ako aj Vaša agentúra budú pri spracúvaní týchto údajov prísne dodržiavať všetky zásady a pravidlá obozretného a bezpečného nakladania s týmito údajmi, vrátane pravidiel stanovených platným zákonom o ochrane osobných údajov platným na území SR ako aj právnymi predpismi (naria­deniami a smernicami) EU. Podpisom prihlášky a ďalších dokumentov, ktoré sú súčasťou prihlasovacej dokumentácie, vyjadrujete súhlas so spracovaním úda­jov v nich uvedených obstarávateľom a sprostredkovateľom Vášho pobytu, ako aj poskytovateľmi jednotlivých služieb v rámci Vášho pobytu, a to za účelom re­alizácie Vášho pobytu a poskytovania Vám informácií o Vašom pobyte a po­skytovaných službách uvedených spracovateľov Vašich údajov. Svoj súhlas so spracúvaním môžete kedykoľvek odvolať bez vplyvu na ich spracovanie pre po­treby zabezpečenia Vašej účasti na pobyte.

 

Poistenie proti insolventnosti

EF ponúka finančné odškodnenie v plnej výške pre svojich zákazníkov podľa Smerníc EÚ. Poistenie garantuje vrátenie peňazí v plnej výške taktiež ako aj dopravu domov v prípade insolventnosti organizátora. Obstarávateľ pobytu má uzavreté povinné zmluvné poistenie zájazdu, na ktorého základe vzniká objednávateľovi právo na poistné plnenie v súlade s ust. § 9 ods. 1 zákona č. 281/2001 Z.z., a to u poistiteľa, spoločnosti TOURVERS Touristik Versiche­rungs-Service GmbH (Borsteler Chaussee 51, -22453 Hamburg, Nemecko), ktorá v prípade insolventnosti obstarávateľa pobytu garantuje spätné zaplate­nie všetkých platieb v súlade s poistnými podmienkami. Vaša agentúra v SR, spoločnosť Jazykové pobyty, Štefánikova 19, 811 05 Bratislava je oficiálnym partnerom EF na Slovensku a vystupuje v rámci obstarania tohto pobytu ako sprostredkovateľ programu Školský rok v zahraničí a teda ako sprostredkovateľ obstarania Vášho pobytu. Ak sa v tomto texte spomína pojem agentúra, myslí sa ním sprostredkovateľ Vášho pobytu, ktorý vystupuje ako náš zástupca. Jazykové pobyty s.r.o. tiež organizujú rôzne formy jazykového vzdelávania na území Slo­venskej republiky, ktorých súčasťou sú aj jazykové pobyty EF v zahraničí, prípadne ich kombinácia. Tieto kombinované kurzy, ktorých časť sa koná na Slo­vensku a praktická časť v zahraničí sú akreditované Ministerstvom školstva Slo­venskej republiky.

 

My EF™

Všetci študenti EF obdržia automaticky prihlasovacie údaje do online systému My EF™. Akákoľvek korešpondencia, fotografie a iné média zverejnené na My EF™ budú automaticky považované za súkromné a EF nepreberá žiadnu zodpovednosť za tento obsah. Zákonný zástupca študenta dáva svoj súhlas, aby mohol študent využívať službu My EF™.

 

Kontakt na revíznych lekárov

MUDr. Karolína Záhradníková Vyšehradská 16 851 06 Bratislava Tel: 02/6381 5863

 

Prajeme Vám príjemnú cestu a úspešný pobyt!

Cenová ponuka

Zašlite nám žiadosť o nezáväznú cenovú ponuku.

Všetky informácie o zájazdoch

Vyžiadaj si náš katalóg a my ti ho ochotne a zdarma zašleme na tvoju adresu.

Cenová ponuka +421 (2) 3217 90 07