Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre jazykové pobyty – Medzinárodné jazykové školy 2015-2016

 

Objednávka pobytu

Vyplnenú prihlášku, ktorá sa nachádza na poslednej strane katalógu, zašlite poštou, faxom, mailom alebo doručte osobne na adresu agentúry Jazykové pobyty, s. r. o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava. Následne Vám agentúra potvrdí akceptáciu Vašej záväznej prihlášky. Doručením potvrdenia o akceptácii podpísanej záväznej prihlášky, ktoré vykoná v mene obstarávateľa agentúra Jazykové pobyty, nadobúda platnosť a účinnosť zmluva medzi Vami a obstarávateľom jazykového pobytu. Do uvedenej doby ste viazaný Vašou záväznou prihláškou po dobu 10 pracovných dní od jej doručenia agentúre. Súčasťou zmluvy, ktorá vznikne potvrdením prijatia záväznej prihlášky sú aj tieto všeobecné obchodné podmienky, ktorých aktuálne znenie ku dňu podania prihlášky nájdete na internete na internetovej stránke http://www.jazykovepobyty.sk/dospeli/zmluvne-podmienky/. Súčasťou Vašej objednávky musí byť aj správne a čitateľne vyplnená emailová adresa, na ktorú Vám budeme zasielať aktuálne informácie ohľadom Vášho pobytu /napr. adresu hosťovskej rodiny/. Odporúčame Vám kontrolovať si Vašu emailovú schránku pravidelne, aj posledný deň pred odchodom na pobyt. K cene uvedenej v katalógu, resp. na stránke agentúry Jazykové pobyty, s. r. o., bude pripočítaný jednorazový registračný poplatok 95 € (resp. 150 € pri programe Akademický rok/polrok). Tento poplatok nebude uchádzačovi účtovaný, pokiaľ už v minulosti absolvoval s EF jazykový pobyt a pokiaľ zároveň dĺžka pobytu, o ktorý sa uchádza, je najmenej 4 týždne. Registračný poplatok a poplatok za dojednanie možnosti odstúpiť od zmluvy sú pri odstúpení od zmluvy nenávratné položky. V prípade, ak ste zasielali prihlášku faxom alebo mailom, je potrebné nám následne doručiť aj Vami podpísaný originál. Vyhradzujeme si právo poskytovať časť informácií, ktoré sa týkajú jazykového kurzu v zahraničí, aj v anglickom, prípadne inom svetovom jazyku.

 

Učebné materiály

Prihlásením sa na kurz sa zaväzujete tiež kúpiť si učebnice a učebné materiály potrebné k vyučovaniu. Cena za tieto učebné materiály bude automaticky zobrazená na faktúre a je potrebné ju uhradiť spolu s cenou kurzu.

Učebné materiály pre pobyty od 1 – 6 týždňov:

Angličtina € 40

Iné jazyky € 65

Učebné materiály pre pobyty od 7 -12 týždňov:

Angličtina € 75

Iné jazyky € 125

Učebné materiály pre pobyty od 13 -18 týždňov:

Angličtina € 120

Iné jazyky € 170

Učebné materiály pre Business jazykové kurzy:

Angličtina (cena za knihu) € 25

Učebné materiály pre exam jazykové kurzy:

Cena za knihu € 25

 

Platba

So zaslaním akceptácie Vášho jazykového pobytu Vám taktiež bude zaslaná faktúra na cenu za jazykový pobyt a ostatné objednané tovary (napr. učebné pomôcky), povinné a zvolené poplatky a objednané služby. Faktúru musíte uhradiť tak, aby najneskôr do 10 dní od doručenia faktúry bolo uhradených najmenej 35% fakturovanej sumy a zároveň, aby celá fakturovaná suma bola uhradená najneskôr jeden mesiac pred plánovaným odchodom na pobyt. Pokiaľ je Vám faktúra doručená neskôr ako 1 mesiac pred odchodom na pobyt, je potrebné ju uhradiť celú ihneď. Pri programe Akademický rok môže byť úhrada za pobyt rozdelená do viacerých častí tak, ako to bude uvedené na faktúre za daný pobyt. Sledujte preto prosím vždy pri všetkých produktoch inštrukcie uvádzané na faktúre alebo v sprievodnom liste k nej a riaďte sa nimi. Cenu kurzu je potrebné uhradiť prevodom na účet a pri úhrade uviesť variabilný symbol faktúry. Platba je možná iba bezhotovostným platobným stykom. Pri vystavovaní faktúr postupuje cestovná agentúra v zmysle osobitnej úpravy uplatňovania dane z pridanej hodnoty pre cestovné kancelárie a cestovné agentúry v zmysle §65 zákona o č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

Cena letenky (ktorá nie je súčasťou objednávaných služieb pobytu) závisí od ponuky konkrétnych leteckých spoločností. Z dôvodu často sa meniacich cien leteniek negarantujeme ponúknutú cenu letenky, nakoľko táto sa môže meniť aj bezprostredne po tom, čo Vám cenu oznámime, s tým, že čím skôr platbu vykonáte, tým väčšia je šanca, že sa daná cena nezmení. Všetky aktuálne zľavy nie sú vzájomne kombinovateľné, a musia byť potvrdené zo strany Jazykové pobyty s.r.o. Cenové ponuky firmy Jazykové pobyty s.r.o. sú v akejkoľvek forme do momentu uzavretia zmluvy, resp. dojednania všetkých zmluvných podmienok, nezáväzné a môžu byť kedykoľvek zmenené resp. inak doplnené.

 

Služby

Obsah služieb zodpovedá popisu v katalógu alebo ponuke na internete a závisí taktiež od miesta pobytu. Odchýlky od tejto zmluvy musia byť dojednané a budú potvrdené v písomnej forme. V prípade pochybností ohľadom ceny alebo rozsahu služieb a v prípade ich nezrovnalostí medzi katalógom, webom a cenovou ponukou je vždy smerodajná podpísaná prihláška a ponuka na internete. Zasielané cenové kalkulácie ako aj cenové ponuky na internete sú nezáväzné, resp. môžu podliehať zmenám.

 

Vstupný test

Pred odjazdom je každý študent povinný prihlásiť sa do MyEF (viď. Odstavec MyEF online campus) a absolvovať vstupný test, ktorý určí jazykovú úroveň, na základe ktorej bude zaradený do príslušnej skupiny. Tento test je možné absolvovať aj po príchode do školy. (Prosím kontaktujte nás pre bližšie informácie.). Každá EF škola ponúka 6 rôznych jazykových úrovní podľa Spoločného európskeho referenčného rámca. Ak má študentská skupina menej ako 5 účastníkov, EF má právo znížiť počet vyučovacích hodín za týždeň.

 

Ubytovanie

Ubytovanie je zabezpečené od nedele pred začiatkom kurzu do soboty po ukončení kurzu s výnimkou Veľkej Británie, kde je vo vybraných destináciách v mesiacoch (júl- august)  ubytovanie k dispozícii od nedele do nedele. V Londýne je ubytovanie od nedele do nedele celoročné. Možné je aj predĺženie kurzu, a to za príplatok.

 

Pri extra noci účtujeme poplatok 35 euro na noc. Táto suma je vždy ešte potvrdená zo strany Jazykové pobyty s.r.o.

Hostiteľské rodiny môžu byť počas sezóny vzdialené do 60 minút cesty dopravným prostriedkom od školy. Keďže konkrétne informácie o ubytovaní v hostiteľskej rodine alebo rezidencii Vám nevieme poskytnúť bez toho, aby sme poznali presný termín Vášho príchodu (predložte k tomu prosím Vašej agentúre prostredníctvom my.ef.com čo najskôr termín príletu a odletu – nahrajte tieto údaje do online systému), budú Vám tieto zaslané bez zbytočného odkladu po potvrdení informácie o Vašom prílete, najneskôr 1 deň pred odchodom na pobyt. EF si vyhradzuje právo zmeny hostiteľskej rodiny, prípadne rezidencie pred začiatkom kurzu.

 

Štátne sviatky, vyučovanie

Dĺžka vyučovacej hodiny je 40 minút, pokiaľ nie je inak udané na konkrétnej stránke destinácie. Počas oficiálnych štátnych sviatkov sa vyučovanie nekoná. Klient nemá nárok na kompenzáciu. V niektorých školách sa vyučovanie môže konať aj cez víkendy, účastníci kurzu však majú dva voľné dni v týždni. Vyučovanie sa koná striedavo dopoludnia a popoludní. Pre kurzy Akademického roka/polroka sú spravidla 3 týždne vianočné a 1 týždeň Veľkonočné prázdniny. Ostatné dni pracovného pokoja, počas ktorých neprebieha vyučovanie závisia od miesta pobytu. Kurzy prebiehajú formou blokovej výučby medzi 8.00 – 20.00. Vyučovanie môže preto prebiehať dopoludnia a/alebo popoludní.

V prvý deň kurzu sa koná vstupný test (dopoludnia alebo popoludní), preto odpadá regulárne vyučovanie. Nerealizované lekcie kvôli EF Praxi sa taktiež nekompenzujú.

Prípravné kurzy na certifikáty. Tieto sa konajú iba vtedy, pokiaľ je na konkrétny termín na škole prihlásených 10 záujemcov.

 

I-Lab (online cvičenia na počítači)

iLabs sú momentálne dostupné na všetkých EF Medzinárodných školách angličtiny. Prístup do iLabu (prihlasovacie meno a heslo) Vám bude zaslaný automaticky na email uvedený na prihláške. V prípade, že takýto email nedostanete, ihneď nás, prosím, kontaktujte.

Všetky základné a intenzívne kurzy ponúkajú možnosť využitia iLab pred začatím kurzu, počas, ako aj 3 mesiace po ukončení kurzu.

Pre účastníkov intenzívnych kurzov s dĺžkou trvania 4 a viac týždňov ponúkame možnosť iLab až 6 mesiacov po ukončení kurzu. V prípade pripojenia sa na iLab zo súkromného počítača, musí tento spĺňať aktuálne minimálne požiadavky na hardvér a softvér.

 

My EF online campus

Každý študent EF získa po prihlásení sa do kurzu prístupové údaje k online campusu My EF, ktorého súčasťou je aj iLabs a ktorý obsahuje všetky dôležité údaje o Vašom pobyte a jeho podmienkach, preto je každý študent povinný sa doň prihlásiť a vyplniť v ňom minimálne povinné údaje, vrátane informácií o Vašom presnom prílete a odlete (najneskôr 10 dní pred odletom). V tomto systéme budú uložené osobné údaje, ako je dátum narodenia, E-mail a meno študenta. Študenti tu tiež môžu zverejniť fotky, videá a linky, ktoré budú viditeľné aj pre ostatných študentov EF (nepovinné). Ďalej tu majú možnosť zverejniť komentáre, kontaktovať ostatných študentov a prihlásiť sa na rôzne aktivity. Akákoľvek korešpondencia, fotky a videá sú považované za Vaše súkromné údaje, preto EF nepreberá zodpovednosť za zverejnené materiály zo strany študentov; prosím vopred zvážte, ktoré údaje o sebe zverejníte.

 

Neskoré príchody a absencie

Ak sa na kurz dostavíte neskoro, alebo budete počas kurzu neprítomný, nezaručujeme Vám žiadne navrátenie alikvotnej čiastky. Taktiež Vám nemôžeme poskytnúť predĺženie kurzu z dôvodu absencie. EF zohľadní navrátenie určitej časti sumy v prípade výnimočných udalostí.

 

Gratis Apple Watch

EF ponúka študentom Apple Watch Sport zadarmo pri zakúpení intenzívneho kurzu, alebo kurzu prípravy na certifikát s minimálnou dĺžkou 8 týždňov vo vybraných destináciách. Túto ponuku nie je možné kombinovať s inými špeciálnymi ponukami/zľavami. Táto ponuka stráca platnosť v prípade zrušenia kurzu, zmeny typu kurzu alebo dĺžky kurzu. Agentúra si vyhradzuje právo túto ponuku kedykoľvek bez oznámení zrušiť. Agentúra nenesie zodpovednosť za meškanie doručenia Apple Watch Sport spôsobené dodávateľom.

 

Letenky zadarmo Ak si u nás objednáte intenzívny kurz, prípravu na certifikát alebo business kurz v trvaní 12 a viac týždňov,  EF Vám ponúkne príspevok na letenku do výšky 1000 €. Rezervácia letenky musí byť prostredníctvom EF kancelárie na Slovensku. Táto ponuka nie je kombinovateľná s akokoľvek inou špeciálnou ponukou alebo zľavou ponúknutou EF. V prípade zmeny typu kurzu na základný alebo letný, alebo v prípade zrušenia kurzu alebo jeho skrátenia na menej ako 12 týždňov bude zákazníkovi účtovaná plná suma letenky. Príspevok nie je použiteľný na letiskové poplatky ani palivové príplatky. Spoločnosť si vyhradzuje právo tuto ponuku kedykoľvek zrušiť bez upozornenia.

 

Kredit na aktivity

Kredit na aktivity tzv. „activity credit“, ktorý ostane nevyužitý po skončení pobytu je možné posunúť na nasledujúci kurz maximálne však 12 mesiacov po ukončení pobytu v ktorom boli kredity zakúpené. Tento kredit môže byť preplatený do troch mesiacov od skončenia kurzu ak je jeho hodnota 15 EUR a viac.

Transfery z letiska

Klient má možnosť objednať si pri príchode transfer z letiska do miesta pobytu a taktiež transfer pri odchode z miesta pobytu na letisko. Na letisku Vás budú čakať zástupcovia EF, ktorí Vás odvezú na miesto ubytovania. Cena transferu závisí od letiska. Pre presnú cenu si vyžiadajte cenovú ponuku. Klient musí poskytnúť údaje o svojom lete najneskôr 10 dní pred odchodom na pobyt, v opačnom prípade nevieme garantovať bezproblémovú realizáciu transferu. Spiatočný transfer je možné doobjednať si pred, ako aj počas pobytu. Cena spiatočného transferu môže byť rovnaká alebo vyššia ako cena jednosmerného transferu.

 

Dobrovoľnícka činnosť/prax

Prax bude sprostredkovaná iba účastníkom starším ako 18 rokov. Pri absolvovaní dobrovoľníckej činnosti alebo praxe, je táto zahrnutá v dĺžke kurzu. Prax pozostáva z 50-100 hodín a je neplatená. Z dôvodu pracovno-právnych podmienok v Amerike ponúkame dobrovoľnícku činnosť iba na čiastočný úväzok. Vynechané hodiny z dôvodu praxe nebudú kompenzované. Študenti si môžu vybrať oblasť, v ktorej by radi absolvovali prax, nemôžeme však zaručiť splnenie tejto požiadavky.

 

Odstúpenie od zmluvy zo strany klienta pred začiatkom kurzu

Ak klient odstúpi od tejto zmluvy pred začiatkom pobytu, je povinný nám uhradiť stanovené storno poplatky. Aby sa zamedzilo nedorozumeniam, žiadame, aby k odstúpeniu od zmluvy došlo písomnou formou. Pre výpočet storno poplatku je rozhodujúci dátum prevzatia písomného vyjadrenia o odstúpení od zmluvy našim zástupcom v SR.

Výška nároku na storno poplatok pri Medzinárodných jazykových školách závisí od výšky ceny kurzu a ceny dohodnutých služieb súvisiacich s kurzom: odstúpenie od zmluvy:

30 a viac dní pre dohodnutým začiatkom cesty: 15%, 29.-20. deň pre začiatkom cesty: 20%, 19.-10. deň pred začiatkom cesty: 25%, 9.-4. deň pred začiatkom cesty: 35%, od 3. dňa (72 hodín) pred začiatkom cesty: 50%. Ak sa klient nezúčastní jazykového pobytu a neupovedomí o tom písomne agentúru, je povinný uhradiť cenu kurzu v plnej výške.

Storno poplatok pri odstúpení od zmluvy pri programe Akademický rok v zahraničí je: Mimo USA: 30 a viac dní pred odchodom na pobyt: 10%. 29.-20. deň pred začiatkom cesty: 15% 19.-10. deň pred začiatkom cesty: 20%, 9.-4. deň pred začiatkom cesty: 30%, od 3. dňa (72 hodín) pred začiatkom cesty: 45%. V USA: Je maximálna výška storno poplatku 500€ a skladá sa z nákladov na vyučovania počas prvých 6 týždňov a ostatných nevratných poplatkov.

Klient je tiež do momentu, kým nebude jeho záväzná prihláška akceptovaná, oprávnený odstúpiť od svojej záväznej prihlášky zaplatením odstupného vo výške storno poplatku, ktorý by sa vzťahoval na daný prípad, ak by už bola prihláška akceptovaná. V prípade, že sa klient rozhodne odstúpiť po akceptácii prihlášky, platia hore uvedené storno poplatky. Registračný poplatok a poplatok za dojednanú možnosť odstúpiť od zmluvy sú nenávratné položky a uhrádzajú sa v celej výške popri storno poplatku (v prípade zaplatenia sa už nevracajú, v prípade storna pred zaplatením je potrebné ich dodatočne zaplatiť).

 

Zmena objednávky

V prípade, že po uzavretí dohody bude chcieť klient zmeniť akékoľvek ustanovenia tejto dohody, budeme sa mu snažiť vyjsť v ústrety. Poplatok za zmenu objednávky je 60 € v prípade zásadnej zmeny objednávky (napr. zmena destinácie, zmena termínu/turnusu pobytu, zmena ubytovania a pod.) Za uplatňovanie iných, menej podstatných zmien v objednávke a jednotlivých dodatkových služieb k jazykovému pobytu v zahraničí si spoločnosť Jazykové pobyty s.r.o. bude účtovať poplatok 25 €.

 

Cenové vyrovnanie pri Akademickom roku – počas pobytu

Uvedené poplatky za programy Akademického roku pozostávajú z dvoch častí: 40% z ceny sú poplatky za kurz, 60% poplatky za študentský servis a ubytovanie. Skrátenie kurzu: Pri skrátení kurzu si EF účtuje príplatok 20% z ceny nevyužitých týždňov. Program v USA:

Pri prerušení programu počas prvých 4 týždňov nemá klient nárok na náhradu za ubytovanie a študentský servis. Pri prerušení programu po prvých 4 týždňoch ale ešte počas prvej polovice kurzu (Santa Barbara, San Francisco, San Diego, Los Angeles min. 60% kurzu) nemá klient nárok na náhradu za kurz, študentský servis a ubytovanie. Pri prerušení kurzu po uplynutí prvej polovice kurzu (Santa Barbara, San Francisco, San Diego, Los Angeles min. 60% kurzu) Vám bude vyúčtovaná alikvotná časť poplatku za kurz, študentský servis a ubytovanie.

 

Ochrana klienta

EF poskytuje kompletnú finančnú ochranu pre klientov založenú na smerniciach EÚ prostredníctvom poistenia či navrátenia do vlasti v prípade bankrotu firmy.

 

EF Garantovaný pokrok

EF Garantovaný pokrok v učení platí iba pre Medzinárodné jazykové školy. EF Vám garantuje postup na vyššiu jazykovú úroveň v priebehu 8 – 14 týždňov, pokiaľ absolvujete viac ako 90% vyučovania a urobíte všetky domáce úlohy. Ak aj napriek tomu nedosiahnete tento cieľ, môžete pokračovať v štúdiu na našej škole tak dlho, pokiaľ nedosiahnete vyššiu jazykovú úroveň. Táto garancia zahŕňa iba samotný jazykový kurz, nezahŕňa náklady za ubytovanie a stravovanie. V prípade ukončenia platnosti víz, môžete iLab bezplatne používať tak dlho, pokiaľ nedosiahnete vyššiu jazykovú úroveň (týka sa kurzov angličtiny).

Na základe miestnych podmienok žiaľ nemôžeme ponúknuť danú garanciu pre čínštinu a taliančinu. Toto v žiadnom prípade neudáva úroveň štúdia na týchto školách, kurzy na týchto školách zodpovedajú rovnakej kvalite ako na všetkých ostatných EF školách.

 

Aktuálnosť cien

Všetky údaje v katalógu vychádzajú zo stavu k 18.5.2015.

 

Zmeny programu

EF si vyhradzuje právo uskutočniť zmeny v programe, v skladbe produktov a ich realizácii, ak tieto zmeny neovplyvnia celkový charakter a účel programu. Obstarávateľ je oprávnený obsah týchto všeobecných podmienok meniť. Aktuálne všeobecné podmienky v čase zasielania prihlášky, ktoré sa na vzťah založený touto zmluvou budú vzťahovať, nájdete na internetovej stránke našej agentúry uvedenej vyššie. Varovanie pred cestou V prípade vyslovenia varovania pred cestou ministerstvom zahraničných vecí hostiteľskej krajiny ponúkame našim klientom zdarma zmenu termínu alebo zmenu destinácie.

 

Vrátenie peňazí po začatí cesty za nečerpané služby

Ak sa klient po nastúpení na pobyt rozhodne nečerpať časť dohodnutých služieb, nemá v zásade nárok na vrátenie peňazí. Pri predčasnom ukončení jazykového pobytu však platí, že klient môže predčasne odstúpiť od zmluvy so 4-týždňovou výpovednou lehotou. V takomto prípade bude klientovi vrátená alikvotná časť nečerpanej ceny kurzu (po odpočítaní ceny počas štvortýždňovej lehoty), pokiaľ nie je v týchto zmluvných podmienkach uvedené inak. Pri neskorom nastúpení do kurzu alebo odcestovaní pred koncom kurzu nebudú náklady za nevyčerpanú časť kurzu vrátené. Študentom, ktorí budú musieť ukončiť kurz z dôvodu porušenia zákona alebo pravidiel a predpisov stanovených EF alebo inými inštitúciami v danej krajine, zaniká nárok na vrátenie peňazí za kurz. EF neručí vrátením peňazí ani v prípade prírodných katastrof.

 

Reklamácia

Klient je povinný v prípade zistenia akýchkoľvek nedostatkov, ktoré odhalí počas pobytu, bezprostredne písomnou formou informovať školu a firmu Jazykové pobyty s.r.o. a žiadať o pomoc a nápravu. V prípade ak ste neboli s vybavením Vašej reklamácie spokojný, je potrebné sa najneskôr do 30 dní od skončenia pobytu obrátiť na obstarávateľa Vášho pobytu.

 

Zodpovednosť za škodu

Pri škodách vzniknutých z nedbanlivosti obstarávateľ pobytu zodpovedá za škodu, len ak sa jedná o škody spôsobené osobám. Pri škodách, ktoré vznikli pri službách iných poskytovateľov spoluzodpovedná obstarávateľ pobytu len vtedy, ak bol spolu vinný z dôvodu výberu Vášho zmluvného partnera.

 

Pasové a vízové záležitosti

Každý klient je zodpovedný za dodržanie platných vízových, devízových a colných predpisov. Obyvatelia krajín EÚ potrebujú pre vstup do iných krajín EÚ platný občiansky preukaz alebo pas. Do krajín mimo EÚ je potrebný cestovný pas, ktorého platnosť je minimálne 6 mesiacov. Bližšie informácie získate v pobočke EF. Zabezpečenie si víz je zodpovednosťou a povinnosťou samotného klienta.

 

Osobitné dôvody odstúpenia od zmluvy

Za osobitný poplatok, ktorého výška je uvedená nižšie, splatný s prvou platbou za pobyt, je možné dojednať si osobitnú možnosť odstúpiť od zmluvy pre prípady, ak sa zdravotný stav uchádzača po uzavretí zmluvy stane nezlučiteľným s účasťou na pobyte alebo ak dôjde k úmrtiu jeho rodiča alebo iného zákonného zástupcu alebo súrodenca (pri neplnoletých osobách) alebo dieťaťa, bez storno poplatku. Táto osobitná možnosť je dojednaná zaplatením daného poplatku. Zdravotný stav uchádzača sa po uzavretí zmluvy stane nezlučiteľným s účasťou na pobyte, ak po uzavretí zmluvy nastane taká zmena v zdravotnom stave uchádzača, ktorá spôsobí, že v prípade účasti uchádzača na danom pobyte by mohol byť ohrozený život uchádzača, zdravotný stav uchádzača na pobyte by mohol vylučovať alebo významne sťažovať naplnenie cieľa pobytu (jazykové vzdelávanie), účasťou na pobyte by mohlo dôjsť k ďalšiemu trvalému zhoršeniu zdravotného stavu uchádzača, uchádzač je dlhodobo hospitalizovaný a je predpoklad, že hospitalizácia alebo nevyhnutná následná rekonvalescencia, ktorú nie je možné vykonávať v mieste jazykového pobytu, alebo je ju možné vykonávať len s ťažkosťami alebo neprimeranými finančnými nákladmi, by mala trvať aj v čase pobytu, zmenený zdravotný stav uchádzača na pobyte si vyžaduje liečbu, ktorá by v mieste jazykového pobytu nebola plne hradená z poistného a náklady na ňu nekryté poistným plnením by prekročili 30% z ceny pobytu. Uvedenú zmenu zdravotného stavu musí potvrdiť niektorý posudzujúci lekár, ktorí sú uvedení na webovej stránke Vašej agentúry. V prípade, ak po dojednaní a zaplatení tohto poplatku nastane daný dôvod pre odstúpenie a uchádzač z tohto dôvodu od zmluvy odstúpi, budú uchádzačovi navrátené všetky ním dovtedy zaplatené poplatky okrem tohto poplatku za dojednanie osobitného dôvodu odstúpenia a registračného poplatku. Odstúpenie od zmluvy musí byť agentúre Jazykové pobyty s.r.o. oznámené v písomnej forme (listom), pričom v odstúpení musí byť dôvod odstúpenia jednoznačne určený. K odstúpeniu od zmluvy je potrebné priložiť doklad preukazujúci existenciu dôvodu odstúpenia (písomné potvrdenie posudzujúceho lekára/úmrtný list), ktorý musí byť doručený najneskôr v deň odstúpenia od zmluvy. Výška poplatku je 65 € pri dĺžke pobytu do a vrátane 5. týždňov a 85 € pri pobytoch od 6 týždňov. Poplatok musí byť zaplatený najneskôr 10 dní po obdŕžaní potvrdenia Vašej objednávky. Výška poplatku pre prípad odstúpenia od zmluvy z vyššie uvedených dôvodov pre program Akademický rok je 195 €.

 

Cestovné poistenie počas pobytu

Pre všetkých našich klientov cestovné poistenie do zahraničia povinné a musí byť preukázateľné v preklade oficiálneho jazyka danej krajiny priamo v EF kancelárii a na EF škole. Odporúčame uzavrieť výhodné cestovné poistenie spoločnosti ERIKA. Toto poistenie pokrýva liečebné náklady, chorobu, stratu či krádež batožiny a osobných predmetov. Taktiež pokrýva prerušenie EF kurzu z dôvodu choroby. Cena za prvé dva týždne v rámci Európy je 55 €, v iných krajinách sveta 85 €. Každý ďalší týždeň poistenia stojí v Európe 20 € a v ostatných krajinách sveta 40 €. Kurzy v Austrálii trvajúce viac ako 12 týždnov: prvé dva týždne 85 € a za každý ďalší týždeň 40 €. Ak máte záujem o toto poistenie, prosím, uveďte tak na záväznej prihláške. V prípade individuálneho poistenia Vás žiadame o predloženie kópie poistenia v anglickom jazyku. V prípade, že sa klient bude venovať rizikovým športom ako napr. Bungee Jumping alebo White Water Rafting, odporúčame uzavrieť tzv. športové poistenie poisťovne ERIKA. Toto špeciálne poistenie je možné objednať iba počas trvania jazykového kurzu a cena pre pobyty do 3 mesiacov je 32 €, do 6 mesiacov 53 € a do 12 mesiacov 74 €.

Poistenie pre program Akademický rok v rámci Európy stojí pre školský rok (11 mesiacov)/polrok (9 mesiacov)/semester (6 mesiacov) 680 / 505 / 380 €, pre Austráliu 940 / 725 / 530 €, USA 1330 / 1040 / 780 € a pre ostatné krajiny 1230 / 950 / 720 €. Pre program Kombinácia 2 – 3 miest v rámci Európy je 560 €, v USA 1040 € a vo všetkých ostatných destináciach 1010 €.

Pri uzavretí poistenia s inou spoločnosťou požadujeme od klienta zaslanie poistnej zmluvy v anglickom preklade ako doklad o uzavretí poistenia. Austrálska vláda vyžaduje pre všetky jazykové pobyty v Austrálii aj uzavretie nemocenského poistenia v austrálskej poisťovni (Medibank). Pri uzatváraní cestovného poistenia pôsobí Jazykové pobyty s.r.o. ako sprostredkovateľ.

 

Zmena ceny

Obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť cenu pobytu a iných služieb, ktoré sa zmenili nezávisle od jeho vôle (napr.: zmena cien leteniek, letiskových poplatkov a pohonných hmôt – pokiaľ je študentovi zabezpečovaná aj doprava – zmena menového kurzu). Táto zmena ceny je možná iba vtedy, pokiaľ je časový rozdiel medzi uzavretím zmluvy a začiatkom pobytu viac ako 2 mesiace. O zmene ceny musí byť klient informovaný najneskôr 21 dní pred začiatkom kurzu. Ceny uvedené v tomto katalógu vychádzajú zo stavu k 18.5.2015 a vtedy platných výmenných kurzov. Obstarávateľ zájazdu má právo rozhodnúť sa, do akej miery premietne kurzové rozdiely a/alebo zvýšenie nákladov do úpravy ceny, takáto úprava sa však môže vykonať maximálne o zvýšenie nákladov v mene € v dôsledku zmeny kurzu a v dôsledku zvýšenia nákladov, za predpokladu dodržiavania pravidiel pre takúto úpravu ceny platných vo Vašej domovskej krajine. Takáto úprava ceny nie je dôvodom pre zrušenie pobytu. Jazykové pobyty s.r.o. nenesú zodpovednosť v prípade úpadku leteckých spoločností.

 

Ochrana osobných údajov

EF ako aj Vaša agentúra si plne uvedomujú dôvernosť a citlivosť Vašich osobných údajov, ktoré im v rámci procesu prijímania a registrácie na pobyt a následnej účasti na pobyte sprístupníte. EF ako aj Vaša agentúra budú pri spracúvaní týchto údajov prísne dodržiavať všetky zásady a pravidlá obozretného a bezpečného nakladania s týmito údajmi, vrátane pravidiel stanovených platným zákonom o ochrane osobných údajov platným na území SR ako aj právnymi predpismi (nariadeniami a smernicami) EU. Podpisom prihlášky a ďalších dokumentov, ktoré sú súčasťou prihlasovacej dokumentácie, vyjadrujete súhlas so spracovaním údajov v nich uvedených obstarávateľom a sprostredkovateľom Vášho pobytu, ako aj poskytovateľmi jednotlivých služieb v rámci Vášho pobytu a tiež jednotlivými členmi siete skupiny EF, ktorí budú tieto údaje spracúvať, a to za účelom realizácie Vášho pobytu a poskytovania Vám informácií o Vašom pobyte a poskytovaných službách uvedených spracovateľov Vašich údajov, a to aj po skončení Vášho pobytu. Svoj súhlas so spracúvaním môžete kedykoľvek odvolať bez vplyvu na ich spracovanie pre potreby zabezpečenia Vašej účasti na pobyte. Udelením tohto súhlasu až do odvolania tiež udeľujete spracovateľom súhlas so zasielaním ponúk na ďalšie doplnkové služby a iné služby poskytované týmito spracovateľmi, prostredníctvom e-mailu.

 

Obstarávateľ

Obstarávateľom pobytu (hlavným organizátorom a Vaším zmluvným partnerom) je EF Education First Ltd. (Haldenstr. 4, CH-6006 Luzern, Švajčiarsko). Obstarávateľ jazykového pobytu má uzavreté povinné zmluvné poistenie zájazdu, na ktorého základe vzniká objednávateľovi právo na poistné plnenie v súlade s ust. § 9 ods. 1 zákona č. 281/2001 Z.z., a to u poistiteľa, spoločnosti TOURVERS Touristik Versicherungs-Service GmbH (Borsteler Chaussee 51, D-22453 Hamburg, Nemecko), ktorá v prípade insolventnosti obstarávateľa pobytu garantuje spätné zaplatenie všetkých platieb v súlade s poistnými podmienkami, ktorých úplné znenie aj spolu s potvrdením o uzavretí poistnej zmluvy je Vám k dispozícii v pobočke sprostredkovateľa.

 

Sprostredkovateľ pobytu

Vaša agentúra v SR vystupuje výhradne ako sprostredkovateľ obstarania jazykového pobytu. Ak sa v tomto texte spomína pojem agentúra, myslí sa ním sprostredkovateľ Vášho pobytu, ktorý vystupuje ako náš zástupca. Súčasťou týchto všeobecných podmienok, najmä čo sa týka informácií o jednotlivých pobytoch, ubytovaní, strave, doprave, aktivitách vo voľnom čase, službách sprievodcu, termínoch, cenách a ostatných informácií, z ktorých vyplývajú obstarávateľovi určité záväzky, sú aj informácie, ktoré sa nachádzajú na internetovej stránke sprostredkovateľa (www.jazykovepobyty.sk). Ak sa nedohodnú zmluvné strany inak, platia Všeobecné podmienky o cestovných Zájazdoch (ARB 1992) v poslednej úprave, ktoré sú prístupné na internetovej stránke agentúry a na požiadanie Vám ich zašleme. Jazykové pobyty s.r.o. tiež organizujú rôzne formy jazykového vzdelávania na území Slovenskej republiky, ktorých súčasťou sú aj jazykové pobyty EF v zahraničí, prípadne ich kombinácia. Tá časť kombinovaných kurzov, ktorá sa koná na území Slovenska, je akreditovaná Ministerstvom školstva Slovenskej republiky. Prajeme Vám príjemnú cestu a úspešný jazykový pobyt!

 

Kontakt na reviznych lekarov

MUDr. Karolína Záhradníková Vyšehradská 16 851 06 Bratislava Tel: 02/6381 5863

Prajeme Vám príjemnú cestu a úspešný jazykový pobyt!

Informačné stretnutia

Prihlás sa na naše informačné stretnutie a informuj sa o kurzoch v zahraničí osobne.

Cenová ponuka

Zašlite nám žiadosť o nezáväznú cenovú ponuku.

Všetky informácie o zájazdoch

Vyžiadaj si náš katalóg a my ti ho ochotne a zdarma zašleme na tvoju adresu.
Cenová ponuka +421 (2) 3217 90 07