Zmluvné podmienky

Zmluvné podmienky

Prázdninové jazykové pobyty od 10 do 18 rokov

Tieto zmluvné podmienky sa vzťahujú na všetky jazykové pobyty, ktoré ponúkame v katalógu Prázdninové jazykové pobyty, ako aj iné jazykové pobyty, ktoré sa odvolávajú na tieto všeobecné podmienky.

 

1. Objednávka pobytu

Podpísaný a vyplnený originál prihlášky na predposlednej strane zašlite poštou alebo odovzdajte osobne na adrese Štefánikova 19, 811 05 v Bratislave v priestoroch našej kancelárie. V prípade, ak účastník jazykového pobytu nie je plnoletý, musí byť prihláška podpísaná účastníkom, ako aj jeho zákonným zástupcom. Doručením podpísanej prihlášky Sprostredkovateľovi pobytu, ktorý je našim zástupcom v SR, ste svojou prihláškou viazaní po dobu 10 pracovných dní od jej doručenia agentúre. Následne Vám mailom prostredníctvom sprostredkovateľa pobytu potvrdíme prijatie Vašej prihlášky. Doručením potvrdenia o prijatí Vašej záväznej prihlášky, nadobúda platnosť a účinnosť zmluva medzi Vami a obstarávateľom jazykového pobytu. Súčasťou zmluvy, ktorá vznikne doručením potvrdenia o prijatí záväznej prihlášky sú aj tieto všeobecné zmluvné podmienky, ktorých súčasťou sú aj storno podmienky, ktorých aktuálne znenie ku dňu podania prihlášky nájdete na internete na internetovej stránke www.jazykovepobyty.sk. Po doručení potvrdenia si musí klient preveriť správnosť uvedených údajov a po zistení prípadných nezrovnalostí najneskôr do jedného týždňa nás kontaktovať a žiadať nápravu. Podpisom prihlášky klient potvrdzuje aj správnosť údajov uvedených v prihláške, ako aj údaje o svojom zdravotnom stave a potenciálnych zdravotných ťažkostiach (vrátane alergií) a iných dôležitých skutočnostiach osobnej povahy (napr. tehotenstvo). Klient je povinný informovať agentúru o všetkých skutočnostiach relevantných pre jazykový pobyt v zahraničí. Ďalej sa klient zaväzuje, že bude zastihnuteľný na jednom z uvedených telefónnych čísel alebo na uvedenej e-mailovej adrese. Všetky ceny a cenové ponuky sa vzťahujú na jednu osobu.

Platba: Súčasťou celkovej ceny kurzu je aj nenávratný registračný poplatok 80 eur, ktorý sa pripočíta k celkovej cene kurzu a je splatný s prvou zálohovou faktúrou, ktorá je vo výške 450 eur. Záloha bude odrátaná z celkovej ceny pobytu. Ak ste si objednali aj dodatočné služby (poistenie, fun balíček, športové aktivity), budú tieto poplatky pripočítané k prvej zálohovej platbe. Splatnosť prvej splátky je sedem dní po obdržaní tejto faktúry. Celková cena jazykového pobytu vrátane príplatkov za dodatočné služby a poistenie a vrátane prípadných doplatkov musí byť uhradená najneskôr 30 dní pred začiatkom pobytu a pokiaľ podávate prihlášku neskôr ako 30 dní pred začiatkom pobytu, musí byť uhradená do 3 dní, najneskôr však deň pred nástupom na pobyt, inak je obstarávateľ pobytu oprávnený Vám účasť na pobyte odmietnuť.

Záväzné informácie o presnom termíne odletu do miesta pobytu a späť, možnostiach transferu z letiska do miesta ubytovania a informácie súvisiace s ubytovaním v hosťovskej rodine Vám poskytneme pred nástupom na pobyt. Informácie o Vašom pobyte ako napríklad adresu Vašej hosťovskej rodiny nájdete na našom informačnom portály MyEF pred Vašim odletom/odjazdom.

 

2. Rozsah služieb

Rozsah poskytnutých služieb zodpovedá popisu v tlačenom katalógu pre Prázdninové jazykové pobyty a popisu na internete Sprostredkovateľa pobytu a môže sa odlišovať v závislosti od miesta pobytu. Súčasťou týchto všeobecných podmienok, najmä čo sa týka informácií o jednotlivých pobytoch, ubytovaní, strave, doprave, voľnočasových aktivitách, službách sprievodcu, termínoch, cenách a ostatných informácií, z ktorých vyplývajú obstarávateľovi určité záväzky, sú aj informácie, ktoré sa nachádzajú na internetovej stránke Sprostredkovateľa pobytu (a to aj prípadným odkazom na iné stránky). Rozsah služieb dohodnutý inak, ako je uvedené v katalógu a/alebo na internete Sprostredkovateľa pobytu, musí byť potvrdený v písomnej forme. Nárok na zľavu z ceny uvedenej v katalógu má klient len po súhlase predajcu. Jednotlivé druhy zliav nie je možné kombinovať. Jednotlivé služby tvoriace obstarávaný pobyt sú obstarávané až po úhrade celej ceny za pobyt a po tom, čo je na pobyt prihlásený dostatočný počet účastníkov, ktorí zaplatili celú cenu.

Cesta: letecká doprava z letiska Schwechat resp. Bratislava do miesta pobytu a späť, (pričom miesto odletu závisí od disponibility). UPOZORNENIE: palivový poplatok nie je zahrnutý v cene kurzu. Letiskové poplatky sú zahrnuté v cene kurzu vo výške aké boli známe k dátumu prípravu tohto informačného katalógu. Výška letiskového poplatku sa môže v čase meniť s tým, že prípadné navýšenie tohto poplatku Vám bude doúčtované rovnako ako prípadný palivový poplatok a príplatok. Výška palivového a iných príplatkov sa mení v súlade so zmenami cien palív resp. zmien menových kurzov, a preto ich výšku nie je možné určiť vopred a pevnou sadzbou. Cena letenky závisí od ponuky konkrétnych leteckých spoločností. Cesta do Lindau je organizovaná vlakom/autobusom z Viedne. Upozornenie: začiatok a ukončenie jazykového pobytu sa môže posunúť o niekoľko dní v závislosti od zmien leteckých spoločností. Takáto zmena, ktorá môže mať aj vplyv na dĺžku Vášho celkového pobytu, nie však viac ako 4 dni, nemá vplyv na právny vzťah založený medzi Vami a obstarávateľom pobytu a nie je dôvodom pre odstúpenie alebo zrušenie zmluvy, ani Vám z nej nevyplýva nárok na zľavu alebo iné zníženie dohodnutej ceny. Letenku ako i lístok na vlak/autobus (Lindau) obdrží účastník priamo na letisku/stanici od vedúceho kurzu.

Doprovod: je zabezpečený vedúcim kurzu, ktorý môže byť slovenskej alebo rakúskej národnosti

Ubytovanie a strava: Študenti bývajú v hosťovskej rodine, v rezidencii alebo v súkromnej škole. Strava je zabezpečená formou plnej penzie príp. polpenzie v závislosti od typu ubytovania a destinácie. Bližšie informácie nájdete v bode “Ubytovanie a strava” pri jednotlivých destináciách v katalógu a na internete. (Plná penzia (raňajky, obedový balíček, večera) v hosťovskej rodine a v anglických privátnych školách. Polpenzia v rezortoch a v rezidenciách  v USA (USA iba pondelok – piatok). V deň príchodu do miesta pobytu nie je zabezpečená strava.)

Vyučovanie: medzinárodný kurz: 4 lekcie denne. Vyučovanie prebieha od pondelka do piatka. Jedna lekcia trvá 40 minút. Účastník kurzu berie na vedomie, že v deň príchodu a odchodu, ako aj počas miestnych štátnych sviatkov sa vyučovanie nekoná a účastník nemá nárok na náhradu. V prípade viacdňového výletu do Londýna alebo iného mesta môže vyučovanie odpadnúť.

Vyučovanie s využitím iPad

EF medzinárodné kurzy pre študentov vo veku 14 – 18 rokov vo Veľkej Británii a na Malte zahŕňajú do procesu vyučovania lekcie s využitím iPad

Výlety a exkurzie zahrnuté v cene: pozri popis príslušnej destinácie. Závisia od individuálnej ponuky miesta pobytu. Upozorňujeme, že štruktúra výletov sa eventuálne môže zmeniť za rovnocennú službu a je rozdielna pri dvojtýždňovom a trojtýždňovom pobyte.

Starostlivosť a voľný čas: Vedúci kurzov doprevádzajú účastníkov počas celej cesty tam a naspäť, a sú k dizpozícii počas celého trvania pobytu.

Zľavy

Akékoľvek zľavy, a špeciálne ponuky sú dobrovoľne poskytnuté zo strany EF. V prípade viacerých zliav platí tá, ktorá je najvýhodnejšia pre účastníka pobytu. EF si vyhradzuje právo na kombináciu zliav. Špeciálne ponuky poskytuje EF dobrovoľne, bez akéhokoľvek právneho nároku.

Iné: všetci účastníci obdržia podrobné informácie k jazykovému pobytu, EF Pas, učebné pomôcky, informácie o mieste pobytu a EF certifikát. Ďalšie detaily plnenia zmluvy sú obsiahnuté v rámci jednotlivých opisov miesta pobytov v katalógu, resp. na webstránke Sprostredkovateľa pobytu. Iné skutočnosti dohodnuté pri podpise zmluvy a iné špeciálne dohody ohľadom Vášho pobytu, ktoré majú byť pre obstarávateľa záväzné, musia byť dohodnuté písomne.

 

3. V cene nie je zahrnuté

Fakultatívne výlety, vreckové (doporučujeme: Malta – 100 eur/týždeň, UK, Francúzsko, mimo Európy – 150 eur/týždeň ), poistenie, športové kurzy, strava počas cesty vlakom a autobusom, náklady na miestnu dopravu, požičanie bicykla, taxík, vratný depozit pri ubytovaní v rezidencii, poplatky za dodatočné voliteľné aktivity, palivové príplatky a iné. Odporúčame Vám dať Vášmu dieťaťu vreckové na výlety vo výške 50 Euro na týždeň. Toto vreckové na výlety na začiatku väčšiny kurzov vyzbiera vedúci kurzu. V tom prípade je vedúci kurzu oprávnený uhradiť z vreckového nevyhnutné výdavky spojené s voľným časom dieťaťa.  Aktivity sa po úhrade stávajú záväznými a neminutá čiastka je refundovateľná len pri absencii zo zdravotných dôvodov, doložených lekárskym potvrdením. Špeciálna strava (napr. vegetariánska, bezlepková) je možná za príplatok 70 eur/ týždeň.

Ubytovanie v rodine so študentom z inej krajiny

Ak nechcete, aby ste bývali v hosťovskej rodine so slovensky hovoriacim študentom, je potrebné to uviesť v prihláške, a tým skôr Vám budeme môcť vyjsť v ústrety. V Junior medzinárodnom kurze a v Campus kurzoch túto službu neponúkame. UPOZORNENIE: Túto  službu je možné využiť iba v Európe a len po potvrdení jej dostupnosti v konkrétnej destinácii. Poplatok za túto službu je 100 eur/týždeň. Ak túto službu nebudeme vedieť poskytnúť, zaplatená suma bude vrátená, avšak nemá to vplyv na zmluvu ako takú.  Ojedinele sa môže stať, že hosťovská rodina hosťuje maximálne jedného študenta. Negarantujeme, že hosťovské rodiny sa nachádzajú blízko školy, a v krajných prípadoch môže trvať cesta dopravným prostriedkom až do jednej hodiny.

 

4. Športové kurzy

Športové kurzy sú v dodatočnej ponuke a môžete si ich objednať pri rezervácii kurzu. V prípade nekonania sa kurzu kvôli nízkemu počtu účastníkov Vám vrátime plnú sumu.

 

5. Zmena objednávky

V prípade, že po uzavretí dohody bude chcieť klient zmeniť akékoľvek ustanovenia tejto dohody, budeme sa mu snažiť vyjsť v ústrety. Za túto službu účtujeme poplatok 80 eur. Náklady vzniknuté z dôvodu zmeny dohody, najmä náklady súvisiace so zmenou spôsobu a termínu dopravy (ďalej len „dodatočné náklady“), na návrh klienta hradí v celom rozsahu klient. Poplatok podľa prvej vety tohto článku sa nezapočítava na úhradu dodatočných nákladov.

 

6. Minimálny počet účastníkov

Obstarávateľ realizuje jazykový pobyt pod podmienkou minimálneho počtu 17 účastníkov, resp, ak jeho realizácii nebude brániť iná vážna prekážka. V opačnom prípade Vás bude obstarávateľ 4 týždne pred plánovaným začiatkom kurzu informovať, že sa Vami zvolený kurz neuskutoční alebo sa uskutoční v inom termíne a bude Vám ponúknutý náhradný kurz alebo Vami zvolený kurz v inom termíne. Ak budete chcieť od zmluvy z tohto dôvodu odstúpiť, vrátime Vám všetky Vami uskutočnené platby. To neplatí pre prípad, že nedôjde k zmene termínu konania kurzu a miestom, kde sa bude kurz konať, bude miesto, ktoré ste označili vo svojej prihláške ako druhú voľbu. (Každú skupinu žiakov sprevádza vedúci kurzu. V prípade, že počet žiakov v junior kurze je viac ako 17, sprevádza skupinu vedúci kurzu spolu s asistentom.) V prípade, že v kurze so slovenským skupinovým vedúcim sa nenazbiera dostatočný počet slovenských študentov, kurz sa koná a  študenti sa stanú súčasťou kurzu s rakúskym alebo lokálnym skupinovým vedúcim. V takom prípade sa bude komunikovať v kurze anglickým jazykom.

 

7. Odstúpenie od zmluvy

Uchádzači majú právo odstúpiť od zmluvy aj bez udania dôvodu prostredníctvom písomného oznámenia pri zaplatení nižšie uvedených storno poplatkov. Za osobitný poplatok vo výške 89 eur splatný s 1. faktúrou za pobyt je možné dojednať si osobitnú možnosť odstúpiť od zmluvy pre prípady, ak sa zdravotný stav uchádzača po uzavretí zmluvy stane nezlučiteľným s účasťou na pobyte alebo ak dôjde k úmrtiu jeho rodiča alebo iného zákonného zástupcu alebo súrodenca, bez storno poplatku. Táto osobitná možnosť je dojednaná zaplatením daného poplatku. Táto služba sadá objednať iba pri uzavretí zmluvy. Zdravotný stav uchádzača sa po uzavretí zmluvy stane nezlučiteľným s účasťou na pobyte, ak po uzavretí zmluvy nastane taká zmena v zdravotnom stave uchádzača, ktorá spôsobí, že v prípade účasti uchádzača na danom pobyte by mohol byť ohrozený život uchádzača, zdravotný stav uchádzača na pobyte by mohol vylučovať alebo významne sťažovať naplnenie cieľa pobytu (jazykové vzdelávanie), účasťou na pobyte by mohlo dôjsť k ďalšiemu trvalému zhoršeniu zdravotného stavu uchádzača, uchádzač je dlhodobo hospitalizovaný a je predpoklad, že hospitalizácia alebo nevyhnutná následná rekonvalescencia, ktorú nie je možné vykonávať v mieste jazykového pobytu, alebo je ju možné vykonávať len s ťažkosťami alebo neprimeranými finančnými nákladmi, by mala trvať aj v čase pobytu, zmenený zdravotný stav uchádzača na pobyte si vyžaduje liečbu, ktorá by v mieste jazykového pobytu nebola plne hradená z poistného a náklady na ňu nekryté poistným plnením by prekročili 30% z ceny pobytu. Uvedenú zmenu zdravotného stavu musí potvrdiť niektorý posudzujúci lekár firmy Jazykové pobyty sro. V prípade, ak po dojednaní a zaplatení tohto poplatku nastane daný dôvod pre odstúpenie a uchádzač z tohto dôvodu od zmluvy odstúpi, budú uchádzačovi navrátené všetky ním dovtedy zaplatené poplatky okrem tohto poplatku a registračného poplatku. Odstúpenie od zmluvy musí byť agentúre Jazykové pobyty s.r.o. oznámené v písomnej forme (listom), pričom v odstúpení musí byť dôvod odstúpenia jednoznačne určený. K odstúpeniu od zmluvy je potrebné priložiť doklad preukazujúci existenciu dôvodu odstúpenia (písomné potvrdenie posudzujúceho lekára/úmrtný list), ktorý musí byť doručený najneskôr v deň odstúpenia od zmluvy. Ak nebol dojednaný daný osobitný dôvod pre odstúpenie, alebo ak tieto osobitné dôvody dojednané boli, ale nejde o niektorý z uvedených dôvodov, má pre prípad odstúpenia od zmluvy zo strany uchádzača obstarávateľ pobytu právo ponechať si, resp. požadovať úhradu iba registračného poplatku, osobitného poplatku za možnosť odstúpiť od zmluvy vo vyššie uvedených dôvodoch (ak bol dojednaný) a nasledujúcich poplatkov ako storno poplatkov:

Odstúpenie od zmluvy 30  a viac dní  pred odchodom:

15% z ceny programu-

Odstúpenie od zmluvy 29 – 20 dní pred odchodom:

30% z ceny programu

Odstúpenie od zmluvy 19 – 10 dní pred odchodom:

55% z ceny programu

Odstúpenie od zmluvy 9 – 4 dni pred odchodom:

70% z ceny programu

Odstúpenie od zmluvy menej ako 3 dni pred odchodom resp. nenastúpenie na pobyt:

90% z ceny programu

Aby sme predišli nedorozumeniam, prosíme účastníkov pobytu resp. ich zástupcov, aby odsúpenie od zmluvy doručili v písomnej forme.

 

8. Cestovné poistenie

V spolupráci so svetovou poisťovacou spoločnosť ERIKA Insurance Vám ponúkame kombinované cestovné poistenie (choroba, batožina, úraz, spätný návrat, núdzový transport, ambulantný let, zodpovednosť za škodu).

 

9. Vízum a zdravotné osvedčenie

Každá hosťovská krajina má svoje vlastné vízové predpisy. Organizácia EF v spolupráci so svojim zástupcom na Slovensku Vám na požiadanie poskytne bližšie informácie ako aj všetky potrebné formuláre a inštrukcie na získanie víz. Študent je zodpovedný za vybavenie a zaplatenie víz (a akýchkoľvek vízových poplatkov) na príslušnej ambasáde/konzuláte. Pre pobyty v USA je taktiež potrebné vybaviť si biometrický pas. Každý klient je zodpovedný za dodržanie platných vízových, devízových a colných predpisov.

 

10. Zmena cien

Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť cenu pobytu a iných služieb, ktoré sa zmenili nezávisle od vôle organizátora (napr. zmena cien leteniek, devízového kurzu, pohonných hmôt, zavedenie/zmena palivového, letiskového poplatku a príplatku): zmenené ceny organizátor zverejní na svojej webovej stránke a ceny tam uvedené majú prednosť pred cenami uvedenými v katalógu. V prípade objednania kurzu viac ako 2 mesiace pred jeho začiatkom (podľa ceny uvedenej na webovej stránke) si organizátor vyhradzuje právo upraviť ceny, podľa ceny uvedenej po zmene na webovej stránke, a to najneskôr do 21 dní pred odchodom klienta na jazykový pobyt. V takomto prípade, teda od 20. dňa pred začiatkom cesty, už organizátor nemôže cenu zmeniť. Všetky ceny vychádzajú z výmenného kurzu k 5.5.2013. V prípade zmeny ceny o viac ako 10% má účastník právo odstúpiť od zmluvy bez storno poplatkov. Obstarávateľ zájazdu má právo rozhodnúť sa, do akej miery premietne kurzové rozdiely a/alebo zvýšenie nákladov do úpravy ceny, takáto úprava sa však môže vykonať maximálne o zvýšenie nákladov v mene € v dôsledku zmeny kurzu a v dôsledku zvýšenia nákladov, za predpokladu dodržiavania pravidiel pre takúto úpravu ceny platných vo Vašej domovskej krajine. Takáto úprava ceny nie je dôvodom pre zrušenie pobytu. Jazykové pobyty s.r.o. nenesú zodpovednosť v prípade úpadku leteckých spoločností. Ak z horeuvedených dôvodov vznikne pokles cien, obstarávateľ je povinný to zohľadniť pri konečnej faktúre.

 

11. Nekonanie sa kurzu

Ak je obstarávateľ nútený odvolať alebo výrazne zmeniť kurz kvôli udalostiam ako sú štrajk, vojna, teror alebo úradné opatrenia, ponúkneme Vám podľa možností rovnocenný pobyt. Ďalšie nároky ako navrátenie ceny kurzu či odškodné sú vylúčené.

 

12. Predčasné prerušenie pobytu

Pokiaľ účastník predčasne preruší pobyt, obstarávateľ nie je povinný vrátiť alikvótnu časť ceny za nevyužité služby. Prípadné nevyužité služby budú nahradené, pokiaľ budú nahradené aj obstarávateľovi. V prípade skoršieho návratu, náklady za spiatočnú cestu, vrátane možného doprovodu, si účastník hradí sám. Obstarávateľ môže zabezpečiť skorší návrat podľa želania klienta, avšak až po uhradení všetkých s tým súvisiacich nákladov (letenka, transfer, doprovod atď.). Obstarávateľ má tiež právo odstúpiť od zmluvy bez náhrady nákladov a poslať účastníka domov na vlastné náklady, keď poruší pravidlá, o ktorých bol vopred informovaný (napr. konzumácia alkoholu, drog, krádež, absencia v škole, neskoré návraty do miesta nocľahu). V prípade porušenia týchto pravidiel je klient povinný uhradiť dodatočné náklady, ktoré vzniknú obstarávateľovi a to ešte pred predčasným návratom účastníka kurzu z pobytu. Účastník nemá nárok na náhradu z dôvodu absencie počas trvania kurzu, ako aj z dôvodu neprítomnosti kvôli predčasnému/ oneskorenému príchodu/ odchodu.

 

13. Nedostatky a sťažnosti

Účastník sa zaväzuje, že po zistení akýchkoľvek nedostatkov alebo škôd, ktoré sám nespôsobil, bude o nich bezodkladne informovať svojho vedúceho kurzu a žiadať o pomoc a nápravu. Ak účastník nie je spokojný s nápravou nedostatku, musí o tom účastník a/alebo jeho zákonný zástupca upovedomiť Sprostredkovateľa pobytu na Slovensku písomnou formou počas trvania pobytu. V prípade reklamácie po ukončení pobytu nemá účastník nárok na zníženie ceny.

V prípade, že účastník nenastúpi na pobyt, peniaze mu budú vrátené v zmysle storno podmienok uvedených vo všeobecných zmluvných podmienkach. V prípade, že v danej destinácii neboli účastníkovi sprostredkované športové aktivity, služba sám Slovák v rodine, fun balíček, ktorý si objednal, resp. ak klient nenastúpil na pobyt, peniaze mu budú vrátené prostredníctvom dobropisu. Všetky dobropisy vystavené účastníkovi, budú uhradené formou bankového prevodu a sú splatné do 2 mesiacov od plánovaného skončenia daného pobytu. Rozsah a služba fun balíčkov môže byť zmenená, avšak iba na službu, ktorá ma ten istý charakter, rozsah, a hodnotu.

 

14. Poistenie proti insolventnosti

Obstarávateľ jazykových pobytov je podľa platných predpisov a smerníc Európskej Únie poistený proti insolventnosti. Poistenie garantuje vrátenie všetkých platieb, ako aj zabezpečenie návratu z jazykového pobytu v prípade insolventnosti usporiadateľa. Obsarávateľ má uzavreté poistenie, na základe ktorého vzniká objednávateľovi  právo na poistné plnenie v súlade s ust. § 9 ods. 1 zákona č. 281/2001 Z.z., a to u poistiteľa, spoločnosti Versicherung tour VERS Touristik-Versicherungs-Service GmbH, D-22453, Hamburg, Nemecko. V prípade škody treba kontaktovať HanselMerkur Reiseversicherung AG, Siegfried-Wedells-Platz 1, 20354 Hamburg, Tel.: 0049 40 53799360, Fax: 0049 40 41 193257. Na požiadanie obstarávateľ dodá doklad o uzavretí poistnej zmluvy.

 

15. Obstarávateľ

Všetky jazykové pobyty sú organizované EF International Language Schools Ltd. Luzern, Schweiz (pobyty v rámci EÚ), prípadne EF Education First Ltd Švajčiarsko (pobyty mimo EÚ). EF Education GmbH, 1010 Wien, Johannesgasse 16 /IČO: 124943/ je všeobecným sprostredkovateľom obstarávateľov jazykových pobytov organizovaných firmou EF International Language Schools a EF Education First Ltd.

 

16. Sprostredkovateľ pobytu

Jazykové pobyty s.r.o vystupuje ako výhradný spolupracujúci sprostredkovateľ pre EF Education GmbH, 1010 Wien na území SR. Ak sa v tomto texte spomína pojem agentúra/agent alebo Sprostredkovateľ pobytu, myslí sa ním sprostredkovateľ Vášho pobytu, ktorým je na Slovensku firma Jazykové pobyty s.r.o, so sídlom na Štefánikovej 19 v Bratislave. Jazykové pobyty s.r.o. tiež organizujú rôzne formy jazykového vzdelávania na území Slovenskej republiky, ktorých súčasťou sú aj jazykové pobyty EF v zahraničí, prípadne ich kombinácia. Tá časť kombinovaných kurzov, ktorá sa koná na území Slovenska, je akreditovaná Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.

 

17. Ochrana osobných údajov

EF ako aj Vaša agentúra si plne uvedomujú dôvernosť a citlivosť Vašich osobných údajov, ktoré im v rámci procesu prijímania a registrácie na pobyt a následnej účasti na pobyte sprístupníte. EF ako aj Vaša agentúra budú pri spracúvaní týchto údajov prísne dodržiavať všetky zásady a pravidlá obozretného a bezpečného nakladania s týmito údajmi, vrátane pravidiel stanovených platným zákonom o ochrane osobných údajov platným na území SR ako aj právnymi predpismi (nariadeniami a smernicami) EU. Podpisom prihlášky a ďalších dokumentov, ktoré sú súčasťou prihlasovacej dokumentácie, vyjadrujete súhlas so spracovaním údajov v nich uvedených obstarávateľom a sprostredkovateľom Vášho pobytu, ako aj poskytovateľmi jednotlivých služieb v rámci Vášho pobytu, a to za účelom realizácie Vášho pobytu a poskytovania Vám informácií o jazykovom pobyte a poskytovaných službách uvedených spracovateľov Vašich údajov. Svoj súhlas so spracúvaním môžete kedykoľvek odvolať bez vplyvu na ich spracovanie pre potreby zabezpečenia Vašej účasti na pobyte. Účastník resp. zákonný zástupca udeľuje týmto súhlas s tým, že počas pobytu môže obstarávateľ zachytávať zvukový a obrazový materiál účastníka, ktorý môže použiť na reklamné účely. Po prijatí objednávky posielame účastníkovi prístupové práva do servisnej online služby My EF, kde sú uložené osobné údaje účastníka. V systéme Campus MyEF môžu všetci účastníci kurzov uchovávať a zverejňovať fotky, videá a texty. Za tento obsah EF nepreberá zodpovednosť.

 

18. Všeobecné

Za tlačové chyby neručíme. Aktuálne podmienky v čase zasielania prihlášky, ktoré sa budú na vzťah založený touto zmluvou vzťahovať, nájdete na internetovej stránke www.jazykovepobyty.sk. Keďže tieto podmienky sa môžu meniť aj v priebehu roka po vytlačení katalógu, je nevyhnutné, aby ste sa ešte pred vyplnením a odoslaním kompletnej prihlášky oboznámili s aktuálnymi informáciami zverejnenými na internete. Všetky údaje v tomto katalógu vychádzajú zo stavu ku 5. 5 2014.

Cenová ponuka +421 (2) 3217 90 07